จินดาสมัย : ผู้จัดการฝ่ายขาย
Tel: 02-745-2222 ต่อ 110
Ekapong@benzbkkgroup.co.th
คุณกัญญ์ฌณัฐร์ สุวิมล
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
kanchanat@benzbkkgroup.co.th
คุณกฤษฎา สัจจสาณิชย์
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
krissada@benzbkkgroup.co.th
ภควันต์วงศ์ : หัวหน้าฝ่ายขาย
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
pornchan@benzbkkgroup.co.th
คุณขวัญหทัย ปิยะวะโร
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
kwanhathai@benzbkkgroup.co.th
คุณปริวัตร คงคลัง
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
Pariwat@benzbkkgroup.co.th
คุณสมเกียรติ ทวีอภิรดีไข่มุข
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
somkiat@benzbkkgroup.co.th
คุณอนัญญรัตน์ ทองแอม
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
ananyarat@benzbkkgroup.co.th
นวลขาว : ลูกค้าสัมพันธ์
Tel: 02 745 2222 ต่อ 127
customerservice@benzbkkgroup.co.th
คุณณัฐพงศ์ ปานมาก
Tel: 02-745-2222 ต่อ 402
natthapong@benzbkkgroup.co.th
เซี้ยเจริญ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 403
somchai@benzbkkgroup.co.th
คุณสุพจน์ ชำนาญนิตย์
Tel: 02 745 2222 ต่อ 402
suphoj@benzbkkgroup.co.th
คุณศุภิสรา เลิศศิริ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 128
marketing@benzbkkgroup.co.th
คุณปณิธาน ไชยเจริญ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
panithan@benzbkkgroup.co.th
คุณธัญรดา ประสานพิมพ์
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
thanyarada@benzbkkgroup.co.th
คุณนัฎยา ถนอมคำ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
Nattaya@benzbkkgroup.co.th
คุณภาณุวัตร กอสวัสดิ์พัฒน์
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
panuwat@benzbkkgroup.co.th
รุ่งวิทยา : หัวหน้าที่ปรึกษางานด้านบริการ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 401
sa_supervisor@benzbkkgroup.co.th
ผูกทอง : ผู้จัดการศูนย์บริการ
Tel: 02-745-2222 ต่อ 120
service@benzbkkgroup.co.th
ปานสมบัติ : ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
Tel: 02-745-2222 ต่อ 406
boonseub.p@benzbkkgroup.co.th
คุณวนิดา มณฑล
Tel: 02-745-2222 ต่อ 100-102
wanida@benzbkkgroup.co.th