Mercedes-Benz

Company Profile

BKK GROUP CO.,LTD.

"BKK GROUP CO.,LTD." ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 1992 จากจุดกำเนิดของธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมด้วยศูนย์บริการและอะไหล่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯประสบความสำเร็จ จากน้องใหม่ในวงการที่ไม่เป็นที่รู้จัก จนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนซ์อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี ด้วยยอดขายกว่า 900 คัน ต่อปี

กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย บริษัทฯได้รับการยอมรับจากคู่ค้าและลูกค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้านการบริหารการเงินบริษัทฯ สามารถใช้ความสามารถแข็งแกร่งการบริหารการเงิน จนเป็นที่เชื่อถือจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุน ด้วยดีมาตลอด แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 – 2542 ของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ บริษัทฯได้สวนกระแสสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาสู่วงการตลาดธุรกิจค้าปลีกรถยนต์

จนกระทั่งวันนี้ บริษัทฯได้พัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทฯธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรถยนต์ครบวงจรโดยมีกลุ่มบริษัทฯในเครือ BKK Group Co.,Ltd. ดังนี้:

  • Benz BKK Group Co.,Ltd.
  • Benz BKK Vipawadee Co.,Ltd.
  • BKK Chrysler Co.,Ltd.
  • BKK Automall & Leasing Co.,Ltd.
  • BKK Carrental Co., Ltd.
  • Siam Nissan BKK Co., Ltd.
  • BKK Grand Estate Co., Ltd.